Privacy Policy

ALGEMENE PRIVACYVERKLARING

I. Inleiding

A. Respect voor privacy

Reyntjens bvba vindt de bescherming van de privacy erg belangrijk. Reyntjens bvba streeft ernaar (uw) persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. De bedoeling van deze verklaring is u te informeren over de manier waarop Reyntjens bvba persoonsgegevens verwerkt over u als houder, gebruiker, cliënten, betrokkene of begunstigde (verder de ‘betrokkene’).

B. Persoonsgegevens verwerken

Een persoonsgegeven is iedere informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene genoemd in de privacywet). Het kan gaan om de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer (zelfs dat op het werk), een code, een wachtwoord, een bankrekeningnummer, een link met een bedrijf of andere personen, een e-mailadres, …
Een verwerking van gegevens is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen van persoonsgegevens. Die bewerkingen zijn bijzonder gevarieerd en hebben onder meer betrekking op de verzameling, bewaring, gebruik, wijziging, mededeling van de gegevens.

D. Meer informatie – verwijzing

Meer informatie over de privacywetgeving in België en de Europese Regulering GDPR vindt u op de website van de Belgische gegevensbeschermings autoriteit www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

II. Verantwoordelijke voor de verwerking

Reyntjens bvba is, overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (beter bekend als de privacywet) en de Algemene verordening gegevensverwerking van 26 april 2016, verantwoordelijke voor de verwerking of controller van de persoonsgegevens van onder andere klanten. Dat houdt in dat Reyntjens bvba verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten in verband met de verwerking van uw gegevens voor doeleinden die Reyntjens bvba zelf bepaalt (zie hieronder Waarvoor verzamelt en verwerkt Reyntjens bvba uw gegevens?).

III. Uw rechten als uw persoonsgegevens verwerkt worden

A. Uw rechten

Reyntjens bvba als controller of verantwoordelijke voor de verwerking

Als uw gegevens worden verwerkt, hebt u de volgende rechten:
• U hebt een recht op toegang tot de gegevens die over u verwerkt worden.
• In voorkomend geval kunt u schriftelijk de verbetering vragen van foutieve gegevens of de blokkering of uitwissing van gegevens die onrechtmatig worden verwerkt.
• U kan te allen tijde uw toestemming tot het ontvangen van blog berichten, nieuwsbrieven, e-books, evenement- en corporate berichten terug intrekken.

B. Uitoefening

De tussenkomst van derden, bij de uitvoering van aan Reyntjens bvba toevertrouwde opdrachten, belet niet dat u altijd Reyntjens bvba als aanspreekpunt kunt beschouwen voor de uitoefening van uw rechten. Voor de uitoefening van die rechten (informeel) kan u zich richten tot:

Reyntjens bvba
schoolstraat 1
2970 Schilde
Tel 03/383 01 75
Reyntjens_dom@skynet.be

Als u uw rechten uitoefent, vragen we u zo specifiek mogelijk te zijn, zodat we uw vraag concreet en correct kunnen behandelen. We wijzen er ook op dat we uw identiteit redelijkerwijs moeten kunnen verifiëren om uw rechten uit te oefenen, zodat we kunnen vermijden dat iemand anders ze uitoefent.
Bent u een (wettelijk) vertegenwoordiger, dan kunt u de rechten uitoefenen van de vertegenwoordigde.
Voor nadere informatie of als u niet akkoord gaat met het standpunt van Reyntjens bvba, kunt u zich wenden tot de Belgische gegevensbeschermings autoriteit www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

IV. Beveiliging en confidentialiteit

Alleen personen die daartoe gemachtigd zijn, hebben toegang tot persoonsgegevens die relevant zijn voor het vervullen van hun opdracht. Die personen mogen de gegevens uitsluitend gebruiken indien en voor zover noodzakelijk voor het vervullen van hun opdracht. Ze zijn gehouden tot een strikte beroepsdiscretie en tot de naleving van alle technische voorschriften die strekken tot de vrijwaring van de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en de veiligheid van de systemen die ze bevatten.
Reyntjens bvba neemt intern technische en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat (persoons)gegevens in handen komen van en verwerkt worden door onbevoegden of per ongeluk gewijzigd of vernietigd worden. De lokalen, de servers, het netwerk, de overdrachten en de gegevens worden volgens interne regels beveiligd.

Maar u kunt ook iets doen … Op bepaalde aspecten van de (technische) gegevensverwerking heeft Reyntjens bvba geen of onvoldoende invloed. Dat is bijvoorbeeld het geval met het internet of mobiele communicatie (bijvoorbeeld smartphones), waar geen volledige veiligheid kan worden geboden. Als er (computer)criminelen aan het werk zijn, hackers bijvoorbeeld, kan niet worden verwacht dat Reyntjens bvba er altijd zal (blijven) in slagen die effectief af te houden. Soms heeft Reyntjens bvba er zelfs helemaal geen vat op, zoals wanneer iemand erin slaagt uw identificatiegegevens te bemachtigen door iets op uw computer te installeren (bijvoorbeeld het zogenaamde spyware) of door een nepwebsite te maken (het zogenaamde phishing). Vandaar dat wordt gevraagd dat ook u rekening houdt met de vaststelling dat bepaalde kanalen minder veilig zijn dan andere, bij het bezorgen van gegevens aan Reyntjens bvba of bij het vragen aan Reyntjens bvba om bepaalde gegevens aan u te bezorgen.
Actief kunt u ook maatregelen nemen om mogelijk misbruik te verhinderen of minstens te bemoeilijken, zoals:
• antivirussoftware installeren en actualiseren,
• uw toestel of toegangsmiddelen (zoals digipas) niet onbeheerd achterlaten en verlies van toegangsmiddelen onmiddellijk melden,
• uw wachtwoorden strikt vertrouwelijk houden en sterk maken: onder andere geen voor de hand liggende termen of cijfers te gebruiken, door voldoende cijfers en letter te combineren, …
• alert zijn voor eventuele ongewone elementen, zoals een ongebruikelijk websiteadres (bijvoorbeeld www2.Reyntjens-dom.be), vreemde verzoeken (bijvoorbeeld een vraag naar cliëntgegevens via e-mail), …

V. Verwerkers in opdracht van Reyntjens bvba

Voor de uitvoering van een aantal verwerkingen doet Reyntjens bvba een beroep op gespecialiseerde derden (verwerkers) die zowel in binnen- als buitenland actief zijn. Zij voeren dan verwerkingen uit in opdracht van Reyntjens bvba.
Bij dergelijke transfers gebeurt het dat gegevens terechtkomen in andere landen waarin zich gegevensverwerkingcentra (data centers) bevinden. Reyntjens bvba zal er echter voor zorgen de gegevens binnen Europa blijven, waarvan de wetgeving in voorkomend geval dezelfde gegevensbescherming biedt die gelijkwaardig is aan de Belgische.
Concreet, Reyntjens bvba kan uw gegevens overdragen naar neostrada die de gegevens kan verwerken voor een analyse van het surfgedrag teneinde gerichte meldingen te versturen.

Reyntjens bvba kan niet worden aansprakelijk gesteld wanneer die derden, conform in het buitenland opgelegde verplichtingen, persoonsgegevens van cliënten bezorgen aan lokale autoriteiten of als er zich bij die derde, ondanks redelijke maatregelen, incidenten voordoen.

VI. Waarvoor verzamelt en verwerkt Reyntjens bvba uw persoonsgegevens?

Reyntjens bvba verzamelt en verwerkt uw gegevens voor diverse doeleinden en op basis van verschillende rechtvaardigingsgronden. Per doeleinde worden alleen de relevante gegevens verwerkt.

A. Legitieme belangen

Reyntjens bvba heeft een aantal legitieme belangen als entiteit die als basis dienen voor een aantal verwerkingen van persoonsgegevens. Daarbij let Reyntjens bvba erop dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is en dat in elk geval het evenwicht met een eventuele impact op uw privacy niet wordt verstoord.
Zo worden o.a. persoonsgegevens verwerkt omwille van:
– het maken van studies, (risico-, marketing- en andere) modellen en statistieken, waarbij zo snel mogelijk de link met individuen wordt doorbroken,
– bewijs (archieven),
– de vaststelling, de uitoefening, de verdediging en de vrijwaring van de rechten van Reyntjens bvba of de personen die zij eventueel vertegenwoordigt, bijvoorbeeld bij geschillen,
– synergie, efficiëntieverhoging, of andere voordelen die kunnen voortvloeien uit (gezamenlijke) verwerking bij een verwerker (zie bij Verwerker hierboven),
– de veiligheid, beveiliging en bewaking van personen en goederen,
– bestuur, (risico)beheer en controle van de organisatie, onder meer door rapportering, door het management respectievelijk beheers- en controlefuncties als
o de juridische dienst (onder andere geschillenbeheer en juridische risico’s),
o compliance,
o risicobeheer, en
o interne en externe audit,
– het verzekeren van terugbetalingen door ziekenfonds en/of riziv
– gecentraliseerd, gecoördineerd of efficiënt beheer van klanten en van groepen van klanten of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten (bijvoorbeeld particulieren, ondernemingen, …) en profielen voor het beheer van klanten of voor het detecteren van behoeften van de klant,
– evaluatie, vereenvoudiging en verbetering van de processen, zoals optimalisatie van campagnes, simulaties op de website bijvoorbeeld door statistieken, tevredenheidsonderzoek, gegevens uit cookies (zoals voorkeurinstellingen voor en klikgedrag op de website), …

VIII. Meer informatie over verwerking van specifieke persoonsgegevens

A. Algemeen

Reyntjens bvba verwerkt voor de genoemde doeleinden de persoonsgegevens die daar relevant voor (kunnen) zijn. Voor alle doeleinden samen gaat dat over een heel aantal verschillende (soorten) persoonsgegevens: gegevens die verband houden met uw persoon, uw eigendom, enz. Hieronder gaan we nader in op een aantal van die categorieën.

B. Publieke gegevens

Reyntjens bvba kan uw gegevens verwerken
– die zijn onderworpen aan een publicatieplicht, bijvoorbeeld de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, het protest van wissels of een faillissement,
– die u zelf publiek hebt gemaakt, bijvoorbeeld informatie op uw website of blog,
– die publiek zijn, bijvoorbeeld omdat ze algemeen bekend zijn in de streek.

Dergelijke gegevens kunnen relevant zijn en gebruikt worden voor de meeste doelen die Reyntjens bvba heeft aangegeven, inclusief voor de controle van gegevens in bestanden van Reyntjens bvba op hun volledigheid en actualiteit.
Reyntjens bvba houdt naar best vermogen de bron en datum van consultatie van dergelijke gegevens bij, onder meer om te kunnen inschatten of de gegevens nog actueel zijn.

C. Website – Algemeen – Cookies

Op de website van Reyntjens bvba wordt gebruikgemaakt van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die worden aangemaakt door een programma op de server van de Reyntjens bvba website, maar bewaard worden op (de harde schijf van) uw pc.
Die cookies zijn minstens voor een deel technisch noodzakelijk voor een vlotte communicatie tussen uw pc en de websites (bijvoorbeeld afstemmen met het operating- en browsersysteem gebruikt op uw pc of een beveiligde verbinding mogelijk maken). Cookies kunnen evenwel ook nuttig zijn voor en gebruikt worden om een aantal (voorkeur)instellingen, (een deel van) uw inloggegevens, uw surfgeschiedenis en dergelijke meer op te slaan op uw pc en (een deel van) die gegevens door te sturen naar de website waarmee die cookie is gelinkt. Die website kan die inkomende gegevens dan gebruiken voor evaluatie en verbetering van (de processen op) de website. Zo kunnen statistieken over het bezoek aan een bepaalde pagina worden opgemaakt, zoals aantal bezoeken, aantal unieke bezoekers, gemiddelde duurtijd van een bezoek. Reyntjens bvba gebruikt de cookies ook voor die andere, nuttige doeleinden.

U kunt – via de instellingen van uw internetbrowser – vermijden dat cookies (automatisch) worden aanvaard op uw pc. Dat kan wel een invloed hebben op de communicatie met de website, bijvoorbeeld doordat bepaalde pagina’s niet openen, bepaalde filmpjes niet afspelen, bepaalde gegevens niet kunnen worden bewaard om bij een volgend bezoek automatisch in te vullen, enz. U kunt ook – handmatig of via de instellingen van uw internetbrowser – na elke raadpleging van de website de cookies op uw pc (automatisch) verwijderen.
Aan de hand van cookies kunt u in principe niet geïdentificeerd worden. Het is evenwel mogelijk te achterhalen met welke computer u op het internet surft (onder andere via het zogenaamde IP-adres). Als een computer dus door meerdere personen wordt gebruikt of als dezelfde persoon inlogt op verschillende computers, is het niet te achterhalen om welke persoon het gaat, zelfs voor uw internetprovider.
Meer informatie over de aansprakelijkheid van Reyntjens bvba voor gegevens op de website, over de intellectuele eigendomsrechten in verband met de informatie op de website en andere juridische informatie vindt u in de juridische verklaring van de website.

D. Website – Login

Reyntjens bvba kan in principe niet weten dat u het bent die surft op een bepaalde computer. Maar, als u eenmaal inlogt en dus geïdentificeerd wordt, kan dat worden weggeschreven op de cookie voor Webanalytics. Als dat dan wordt doorgegeven aan Reyntjens bvba, kan Reyntjens bvba u zolang die informatie op de cookie staat, al dan niet ingelogd, niet alleen anoniem volgen, maar ook (met enige zekerheid) personaliseren.
U kunt ook uw cookie verwijderen of laten verwijderen aan het einde van elke sessie via uw browserinstellingen.
Als u er niet voor koos anoniem gevolgd te worden en Reyntjens bvba dus uw surfgedrag gepersonaliseerd verzamelt, dan kan Reyntjens bvba die gegevens gebruiken voor ondersteuning van haar dienstverlening.

E. Formulieren – wedstrijden, simulators, …

Als u een formulier van Reyntjens bvba invult, verwerkt Reyntjens bvba uiteraard de gegevens voor het administratief beheer van het proces waarin het formulier was ingebed. Dat kan een wedstrijd zijn, een simulator of een andere toepassing die Reyntjens bvba ter beschikking stelt. Zo kunnen uw gegevens in een simulator die u afbreekt of later opnieuw wilt gebruiken, tussentijds opgeslagen worden zodat u ze later niet opnieuw hoeft in te vullen.
Reyntjens bvba vraagt in principe expliciet uw toestemming om de informatie van het formulier ook te mogen gebruiken om u later te benaderen, al dan niet met informatie of voorstellen op uw maat. Als u klant bent en als zodanig geïdentificeerd voor of tijdens het proces (bijvoorbeeld door in te loggen), dan neemt Reyntjens bvba aan dat u wenst of minstens geen bezwaar hebt dat die informatie opgeslagen wordt of benaderd te worden op basis van de informatie in het formulier of het feit dat u het formulier opriep of invulde. In dat geval zal Reyntjens bvba u wel de mogelijkheid geven om voor dat specifieke formulier aan te geven dat u die toestemming niet geeft.

G. Correspondentie

Correspondentie met medewerkers van Reyntjens bvba op hun werkplek (kantooradres, kantoorfax, functioneel of persoonlijk e-mailadres, …) wordt geacht professioneel te zijn en kan dus worden ingekeken door of in opdracht van Reyntjens bvba (medewerkers, informatici, onderzoekers, … in het kader van hun opdracht bijvoorbeeld efficiënte werkverdeling en/of centralisering van de aanpak, in het kader van continuïteit van de dienstverlening, bewijsvoering, controle op de werkplek, beveiliging of fraudebestrijding).